Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua 18+ Novel

Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh